Üzenetünk

Adatkezelési tájékoztató

A Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.; „Székesfehérvári Egyházmegye”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a Magyar Szent Család nyomában zarándokútat megrendelő személyek személyes adatai:

1.      Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.).

A Székesfehérvári Egyházmegye adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Székesfehérvári Egyházmegye adatvédelmi tisztviselője: Marczali Ügyvédi Iroda, e-mail cím: adatvedelem@puspokseg.hu.

2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A Székesfehérvári Egyházmegye a Magyar Szent Család nyomában zarándokúthoz kapcsolódó szolgáltatásokat megrendelő személyek személyes adatait a megrendelés rögzítése, visszaigazolása és kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja jogi személy vásárló esetén a látogatásig a Székesfehérvári Egyházmegye jogos érdeke (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A Székesfehérvári Egyházmegye jogos érdeke, hogy a Magyar Szent Család nyomában zarándokúthoz kapcsolódó szolgáltatásokat megrendelő személyek megrendelését rögzítse, részükre visszaigazoló e-mailt küldjön és kapcsolattartási adataikat rögzítse.

Az adatkezelés jogalapja magánszemély vásárló esetén a látogatásig szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A Magyar Szent Család nyomában zarándokúthoz kapcsolódó szolgáltatások megrendelése és a megrendelés visszaigazolása során rögzített személyes adatok esetén az adatkezelés jogalapja a látogatást követően a Székesfehérvári Egyházmegye jogi kötelezettségének teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

A Székesfehérvári Egyházmegye a maradandó értékű iratokat közérdekű archiválás céljából a Székesfehérvári Egyházmegye levéltárába helyezi. Az adatkezelés jogalapja közérdek (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

3.    Személyes adatok kategóriái

A Székesfehérvári Egyházmegye a Magyar Szent Család nyomában zarándokúthoz kapcsolódó szolgáltatások megrendelése és a megrendelés visszaigazolása során következő személyes adatokat rögzíti: név, adószám, lakcím, e-mail cím, látogatás időpontja.

4.    Személyes adatok címzettjei

A Székesfehérvári Egyházmegye a személyes adatokat

·        a szenteknyomaban.hu weboldal fejlesztője, az ENITLAB Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8151 Szabadbattyán, Kertész utca 17. C. ép., cégjegyzékszám: 07-09-017908),

·        igénybevétel alapján a fizetési rendszert biztosító szolgáltató, illetve

·        elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a Székesfehérvári Egyházmegye levelezőrendszerét biztosító Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Írország) részére teszi hozzáférhetővé.

5.    Az adatkezelés időtartama

A Székesfehérvári Egyházmegye a személyes adatait a vásárlástól számított 8. év végéig kezeli.

6.    Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Székesfehérvári Egyházmegye a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön részére.

7.    Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Székesfehérvári Egyházmegye az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Székesfehérvári Egyházmegye szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Székesfehérvári Egyházmegye a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Székesfehérvári Egyházmegyéhez az adatvedelem@puspokseg.hu e-mail címen fordulhat. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

7.1          Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben kérése a személyes adatai másolatának kiadására is irányul, a Székesfehérvári Egyházmegye azokat az Ön rendelkezésére bocsátja.

7.2         Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

7.3         Törléshez való jog

A Székesfehérvári Egyházmegye, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Székesfehérvári Egyházmegyére alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Székesfehérvári Egyházmegye, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Székesfehérvári Egyházmegye jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

7.4         Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Székesfehérvári Egyházmegyének a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

7.5          Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

7.6         Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja.

8.    Jogsértés esetén tehető lépések

8.1         Ha úgy gondolja, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Székesfehérvári Egyházmegyéhez az adatvedelem@puspokseg.hu e-mail címen fordulhat.

8.2         A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).

8.3         A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Székesfehérvári Egyházmegye székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.